Koop tickets nu

Zomervreugde gaat Framed #OpPapendal

Papendal logo diapositief

Huisregels

Huisregels Zomervreugde gaat Framed Festival

Met het kopen van een toegangsbewijs of bezoeken van Zomervreugde gaat Framed Festival, ga je akkoord met onze huisregels. Let op: voor de camping geldt een ander reglement. 

Toegang tot Zomervreugde gaat Framed Festival

 • Zomervreugde gaat Framed Festival tickets kunnen enkel gekocht worden via de officiële ticketshop (link via officiële event websites) of de dagkassa’s (zolang de voorraad strekt)..
 • Het is niet toegestaan om kaarten, in het kader van commerciële doeleinden, door te verkopen of te verstrekken aan derden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan: iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan de organisatie voor die tickets heeft vastgesteld.
 • Toegang tot het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival wordt geweigerd of kan worden ontzegd bij het niet naleven van deze huisregels. Wanneer huisregels niet nageleefd worden kan de organisatie de toegang tot het terrein van de BMX wedstrijden en gerelateerde festivals op Papendal ontzeggen voor de komende 5 jaren.
 • Bezoekers op het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival, dienen in het bezit te zijn van een geldig polsbandje.
 • De organisator en/of de officiële ticketverlener behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalbezoekers te verifiëren bij het betreden van het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival. Indien een bezoeker niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs wordt de toegang tot het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival ontzegd, zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs.
 • De organisatie en de beveiliging hebben het recht toegang te ontzeggen aan elke bezoeker die beledigende kleding draagt.
 • De organisatie behoudt het recht tassen en jassen te inspecteren. Bezoekers die hier niet aan mee willen werken wordt geen toegang verleend tot Zomervreugde gaat Framed Festival.
 • Het is niet toegestaan fietsen te stallen op het evenemententerrein. Fietsen kunnen wel gebruikt worden bij de fietsactiviteiten, maar dienen daarna direct gestald te worden op de daarvoor bestemde plekken. BMX fietsen van deelnemers dienen in de riders area of buiten het terrein op de daarvoor bestemde plekken gestald te worden.
 • De organisatie van Zomervreugde gaat Framed Festival kan de toegang tot het terrein verbieden of ontzeggen indien een bezoeker;
  De volgende opsomming is niet limitatief

  • Onder invloed van drank en/of (soft) drugs is;
  • In het bezit is van (soft) drugs of handelt in (soft) drugs;
  • De toegang op andere evenementen/bijeenkomsten reeds eerder geweigerd werd door de organisator of andere autoriteiten;
  • Manifest gedrag vertoont met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door aan te zetten tot geweld, haat, woede, xenofobie, rassenhaat, etc.;
  • Andere bezoekers in gevaar brengt;
  • Verboden voorwerpen bij zich draagt;
  • De mogelijke fouillering door de beveiliging weigert.

 

Tijdens Zomervreugde gaat Framed Festival

 • Bezoekers van Zomervreugde gaat Framed Festival dienen te allen tijde instructies en aanwijzingen van de organisator of de daartoe aangewezen gemachtigde persoon op te volgen in en rondom het evenement (inclusief verkeersregelaars, beveiligers en stewards).
 • Gedurende het Zomervreugde gaat Framed Festival zijn de Nederlandse wet en geldende (nood)verordeningen van toepassing.
 • Vluchtwegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden.
 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival:
  • Eigen eten en drinken;
  • Barbecues, gasbranders, kooktoestellen;
  • Drugs of andere stimulerende middelen;
  • Lachgas;
  • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml;
  • Glas of blikjes;
  • Radio’s, speakers en andere geluidssystemen;
  • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen;
  • Elk wapen of ander gevaarlijk, scherp voorwerp;
  • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten en/ of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, veiligheid van de menigte in gevaar kan brengen en/ of het toebrengen van schade aan personen en goederen;
  • Dieren (m.u.v. hulphonden);
  • Professionele film, foto of geluidsapparatuur;
  • Selfiesticks;
  • Drones (zowel op de grond als in de lucht);
  • Elk ander voorwerp dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk kan worden beschouwd voor andere bezoekers.
 • Het is voor de bezoekers van Zomervreugde gaat Framed Festival verboden om:
  • Zones te betreden waartoe het polsbandje geen toegang verschaft (VIP-zone, persruimte, backstage, etc.);
  • Sportaccommodaties zoals voetbalvelden, boogschietbaan en de golfbaan te betreden;
  • Bossen te betreden, met uitzondering van de paden;
  • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen;
  • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van bezoekers in gevaar te brengen;
  • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator;
  • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • Te roken in zones waar dit verboden is;
  • In het openbaar te urineren;
  • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen;
  • Een wagen te parkeren zonder officiële parkeersticker, verleend door de organisator. De wagen kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
  • Een wagen te parkeren in de bermen. Wagens dienen alleen geparkeerd te worden op de officiële parkeerplaatsen;
  • Fietsen te parkeren op plekken anders dan de daarvoor aangewezen stallingen. Verkeerd gestalde fietsen worden door de organisatie verwijderd;
  • Fietsen te stallen op het evenemententerrein. Fietsen kunnen wel gebruikt worden bij de fietsactiviteiten maar dienen direct daarna gestald te worden op de daarvoor bestemde plekken. BMX fietsen van deelnemers dienen in de riders area of buiten het terrein op de daarvoor bestemde plekken gestald te worden;
  • Decoraties af te scheuren, te breken of te vernielen in welke vorm dan ook;
  • Decoraties of enig ander materiaal van Zomervreugde gaat Framed Festival weg te nemen;
  • Vuurtjes te stoken;
  • Te crowdsurfen.

 

 • Het is verboden te roken op het evenemententerrein van Zomervreugde gaat Framed Festival behalve in de daarvoor bestemde gebieden.
 • Tussen 23:00 en 7:00 dient het stil te zijn op het terrein.
 • Het is voor de bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. De organisatie heeft het recht om de bezoeker die in strijd hiermee handelt, te verwijderen van het terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
 • De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.
 • Ongewenst, vervelend gedrag en/of discriminatie wordt niet geaccepteerd. Op basis van gedrag mag zowel de organisatie, beveiliging als de politie toegang tot Zomervreugde gaat Framed Festival ontzeggen dan wel bezoekers verwijderen.
 • Het is verboden om op of in de nabijheid van het terrein flyers, folders te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Er mogen geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van de organisatie, al is het voor non-commerciële doeleinden.
 • Het is verboden op of rond Zomervreugde gaat Framed Festival goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Het is verboden op het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival foto’s of films te maken die worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
 • Papendal bevindt zich in een natuurgebied. Bezoekers van Zomervreugde gaat Framed Festival dienen daarom medewerking te verlenen om het terrein schoon te houden, mede door gebruik te maken van de afvalpunten op het festivalterrein en de parkeerplaatsen.

 

Betaalwijze op het terrein

 • Bij de dagkassa’s voor de tickets is het mogelijk te betalen met PIN en contant.
 • Bij de muntenautomaat kan alleen betaald worden met PIN of contant, let op: de automaat geeft geen geld terug.

 

Overige

 • De organisatie bepaalt de datum en het tijdstip van het evenement.
 • Er worden foto’s, video’s en geluidsopnames gemaakt tijdens en rondom Zomervreugde gaat Framed Festival. Met het betreden van het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival ga je akkoord met zichtbaarheid op foto’s en opnames die gebruikt kunnen worden voor professionele en commerciële doeleinden.
 • De organisator heeft uitsluitend het recht om Zomervreugde gaat Framed Festival te annuleren of uit te stellen wanneer sprake is van een overmacht situatie dan wel de organisator anderszins een aantoonbaar gewichtige reden heeft om Zomervreugde gaat Framed Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt mede, niet limitatief, verstaan: terroristische dreiging, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, epidemieën, ziekte van artiesten, falen en/of vertraging van technische faciliteiten, falen en/of vertraging van transportmogelijkheden, etc.
 • Het bezoeken van Zomervreugde gaat Framed Festival en/of het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
 • De organisatie van Zomervreugde gaat Framed Festival en haar personeel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies en schade van eventuele eigendommen van bezoekers.
 • Schade aan objecten, eigendommen van het evenement of mensen worden teruggevorderd bij de bron.
 • De organisatie van Zomervreugde gaat Framed Festival is niet aansprakelijk voor schade/omzetderving als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of bij welke overmachtssituatie dan ook.
 • Bezoekers van Zomervreugde gaat Framed Festival kunnen parkeren op de betaalde parkeerplaatsen in de buurt van het festival.
 • Daar waar niet in de huisregels is voorzien beslist de organisatie van Zomervreugde gaat Framed Festival.
 • De organisatie heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf deze huisregels te wijzigen. De aangepaste versie wordt zo snel mogelijk op zomervreugdegaatframed.nl geplaatst.
 • Alle rechten, drukfouten en wijzigingen onder voorbehouden.
 • Na het evenement ontvangen alle bezoekers en tickethouders een vragenlijst voor een onderzoek naar de economische impact van het evenement.
 • Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via evenementen@papendal.nl.

 

COVID-19

In de huidige situatie vormt COVID-19 een groot risico voor evenementen. In het geval dat COVID-19 tijdens het evenement nog steeds een risico vormt zijn de volgende regels van kracht:

 • Het is verplicht om alle COVID-19 gerelateerde maatregelen te volgen, die op dat moment van toepassing zijn.
 • Om toegang te krijgen tot het Zomervreugde gaat Framed Festival is een geldige gezondheidscheck en het verstrekken van juiste contactinformatie verplicht.
 • Bij het betreden van het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival ga je akkoord met het bewaren van persoonsgegevens t/m 14 dagen na het evenement, ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Ervaar je 1 of meerdere van onderstaande klachten dan is toegang tot het evenemententerrein uitgesloten.
 • verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • (licht) hoesten
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • kortademigheid/benauwdheid
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden

Bij het niet naleven van de huisregels wordt de toegang geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het entreegeld. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient de bezoeker direct Papendal te verlaten.

Bijbehorende tags

BMX Supercross Framed Festival